Центр Технологий Сварки - TIG газовое охлаждение

 Logo Holch Schweissbrenner - Schutzgasschweissbrenner und Ersatzteile

Каталог горелок TIG с газовым охлаждением

 

 

 

 9-TW

 

 

 

 Горелка TIG с газовым охлаждением

 240A / 100% ПВ (DC)
 200A / 100% ПВ (AC)

 

 

 Скачать буклет 

 HSN_559_englisch
       
     AS 17-TW  
   

Горелка TIG с газовым охлаждением

140A / 100% ПВ (DC)
125A / 100% ПВ (AC)

 

 

Скачать буклет 

 HSN_563_englisch
       
     SR 17-TW  
   

 Горелка TIG с газовым охлаждением

140A / 100% ПВ (DC)
125A / 100% ПВ (AC)

 

Скачать буклет

 HSN_569_englisch
       
     SR 26-TW  
   

 Горелка TIG с газовым охлаждением

 240A / 60% ПВ (DC)
 200A / 60% ПВ (AC)

 

 

Скачать буклет

 HSN_571_englisch
       
     ABL 220-TW  
   

 Горелка TIG с газовым охлаждением

 240A / 100% ПВ (DC)
 200A / 100% ПВ (AC)

 

 

 Скачать буклет
 HSN_562_englisch
       
     AUT 210-S  
   

 Горелка TIG с газовым охлаждением

 240A / 100% ПВ (DC)
 200A / 100% ПВ (DC)

 

 

Скачать буклет
 HSN_565_englisch
       
     AUT 230-S  
   

Горелка TIG с газовым охлаждением

240A / 100% duty-cycle (DC)
200A / 100% duty-cycle (AC)

 

 

Скачать буклет
 HSN_566_englisch
       
     SR 9 Import  

 

 

 Горелка TIG с газовым охлаждением

 110A / 60% ПВ (DC)
 95A / 60% ПВ (AC)

 

Скачать буклет
 HSN_559AB_englisch
       
     SR 17 Import  
   

Горелка TIG с газовым охлаждением

140A / 60% ПВ (DC)
125A / 60% ПВ (AC)

 

Скачать буклет
 HSN_569AB_englisch
       
     SR 26 Import  
       HSN_571AB_englisch
   

Горелка TIG с газовым охлаждением

240A / 60% ПВ (DC)
200A / 60% ПВ (AC)

 

 

Скачать буклет
       
     MHS HP 26 Import  
   

 Горелка TIG с газовым охлаждением

 240A / 100% ПВ (DC)
 200A / 100% ПВ (DC)

 

Скачать буклет

 HSN_571BB_englisch
       
     AUT SR 9P Import  

 

 

 Горелка TIG с газовым охлаждением

 110A / 60% ПВ (DC)
 95A / 60% ПВ (AC)

 

 Скачать буклет
 HSN_781_englisch
       
     AUT SR 26P Import  

 

 

 Горелка TIG с газовым охлаждением

 240A / 60% ПВ (DC)
 200A / 60% ПВ (AC)

 

Скачать буклет
 HSN_782_englisch